CENTRUM

Centrum Przyrodnicze im. Przemysława Czajkowskiego w Trzcinicy Wołowskiej – to niewielki kompleks służący organizacji warsztatów z zakresu czynnej ochrony przyrody. Składa się z sali wykładowej i części mieszkalnej dla 14 osób. Można tu zapoznać się z różnymi przykładami czynnej ochrony przyrody (np. zobaczyć kilkadziesiąt budek dla ptaków i ssaków, schron dla nietoperzy i różne rozwiązania w ochronie owadów).


DOLINA ŁACHY

Między Wzgórzami Wińskimi a Strupińskimi, które należą do Wzgórz Trzebnickich rozpoczyna swój bieg niewielka rzeka Łacha. Jej górny bieg stanowi kilka małych cieków, które między Nieszkowicami a Smogorzewem Wielkim łączą się w już w jeden większy strumień. Prawie wszystkie cieki łączą się w obrębie naszego rezerwatu „Polder”. Dalej łacha przecina fragment kompleksu leśnego i pola uprawne między Leopoldowem, Brzózką, Trzcinicą Wołowską, Głębowicami i Białawami, Białawami Małymi oraz Białawami Wielkimi – ten odcinek to środkowy bieg rzeki. Znaczna jego część została objęta ochroną w postaci ostoi sieci Natura 2000 „Dolina Łachy”. Dalej na wysokości Lubiela, Ostrawy i Płosek ta niewielka rzeka leniwie toczy swe wody przez łąki i pola aż do ujścia gdzie pod Wąsoszem uchodzi do Baryczy. Sama dolina jak i rzeka nie są wielkie, można wręcz mówić o dolinie strumienia, ale bogactwo przyrodnicze tego obszaru jest niezwykłe i warte ochrony. Do najważniejszych walorów przyrodniczych należą przestoje starych dębów z dużą populacją pachnicy dębowej, kozioroga dębosza i ciołka matowego. Na uwagę zasługuję także występowanie nietoperzy: mopka, nocka dużego, borowiaczka. Wśród ptaków wiodą prym żurawie, a na słonecznych stokach wzgórz zobaczymy kolorowe żołny. Ponadto lęgnie się tu bielik, bocian czarny, kania ruda, kania czarna czy gołąb siniak. Kwiecień i maj to charakterystyczne w dolinie koncerty rzekotek w zrenaturyzowanych obszarach rezerwatów „Ruskie Łąki” i „Polder”. Dodatkowo w oczkach wodnych występuje traszka grzebieniasta i zwyczajna a ostatnio zostało odkryte stanowisko traszki górskiej.


FUNDACJA

Celem Fundacji jest zrównoważony rozwój przy uwzględnieniu zasad wynikających z ochrony środowiska i przyrody, nauki i techniki, edukacji, oświaty i wychowania, dobroczynności, kultury, sztuki, szczególnie w zakresie:

-ochrony siedlisk i gatunków, a także tworzenia prawnych form ochrony przyrody, w tym w szczególności na obszarach dolin rzecznych;

-ochrony krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, w tym ochrony dolin rzecznych, tradycyjnych form użytkowania rolniczego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarach przyrodniczo cennych;

-zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w tym w szczególności zapobieganie bezrobociu poprzez promocję i wspieranie rozwoju ekoturystyki na obszarach przyrodniczo cennych, wspieranie rozwoju lokalnych produktów bazujących na walorach środowiska i lokalnej tradycji, rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska;

-działalność na rzecz propagowania i dokonywania proekologicznych zmian w sferze produkcji rolnej, w tym w szczególności w zakresie wdrażania rolnictwa ekologicznego, dobrych praktyk rolniczych oraz programów rolno środowiskowych;

-upowszechniania odpowiedzialnych i przyjaznych dla środowiska postaw konsumenckich oraz ochronę praw konsumenta w tym zakresie;

-oszczędzania energii, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i przeciwdziałania zmianom klimatycznym;
-gospodarki odpadami;

-zrównoważonego, proekologicznego transportu;

-czystszej produkcji.

Fundacja realizuje cele m.in. przez:

-czynną ochronę środowiska i przyrody;

-wykup, dzierżawę lub stosowanie innych form opieki w stosunku do obszarów przyrodniczo cennych;

-opracowywanie i wdrażanie projektów, ekspertyz, badań, prognoz i programów dotyczących zagadnień ekologicznych i zrównoważonego rozwoju;

-prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej i szkoleniowej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej, turystycznej również poprzez media;

-organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, rajdów, debat, konferencji, wyjazdów naukowych, imprez promocyjnych i okolicznościowych, zjazdów środowisk;

-inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności badawczej i wdrożeniowej, rozwijanie ukierunkowanych badań naukowych;

-udzielanie wsparcia finansowego dla osób prawnych i fizycznych, w tym ustanawianie funduszy nagród, grantów i stypendiów oraz dysponowanie nimi;

-uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo administracyjnych w zakresie spraw związanych z celami statutowymi;

-współpracę z organami władzy publicznej, samorządami, środkami masowego przekazu oraz podmiotami gospodarczymi, a także inicjowanie partnerstwa międzysektorowego;

-współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami, instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi i ośrodkami badawczymi, aktywizację społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich oraz promowanie i organizowanie wolontariatu działającego na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;

-prowadzenie praktyk i staży dla uczniów, studentów, osób wchodzących na rynek pracy oraz osób zainteresowanych;
-uczestnictwo w procesie prawodawczym przez przygotowanie własnych projektów legislacyjnych, komentarzy i analiz do proponowanych i obowiązujących aktów prawnych;

-organizowanie imprez kulturalnych i zawodów sportowych;

-wspieranie i koordynację działań osób i organizacji działających w zakresie celów Fundacji;

 

Władze Fundacji:

Rada Fundacji

Dr Piotr Cempulik

Dr hab. Zbigniew Jakubiec

Dr Wojciech Jankowski

Zarząd Fundacji

Krzysztof Konieczny – Prezes

Adam Guziak – Wiceprezes

Andrzej Pytel – Wiceprezes


NASZE REZERWATY

Bielawka – rezerwat łąkowy, służy ochronie storczyka kukułki szerokolistnej (stoplamaka). Prowadzimy tu koszenie. W ostoi Natura 2000

Colin – łęg jesionowo-olchowy z trzcinowiskami i turzycowiskami. Chronimy tu zachodzący proces. Nie prowadzimy żadnych prac.

Długas – kompleks podmokłych łąk i łęgów z przestojami starych drzew. Ważne żerowisko bocianów białych. W ostoi Natura 2000

Kumaki – obszar zarośli wierzb szerokolistnych i olchy z podmokłymi fragmentami. Chronimy tu traszkę grzebieniastą, kumaki nizinne i żurawia. W ostoi Natura 2000

Lerka – obszar pozostawiony naturalnej sukcesji w kierunku boru sosnowego. Nie prowadzimy tu żadnych prac.
Lotnisko – sucha łąka po odkrzaczeniu, regularnie koszona i przygotowywana do restytucji owadów.

Polder – rezerwat łąkowy i bagienny, służy ochronie rzadkich płazów – traszka grzebieniasta, kumak nizinny a także rzekotka drzewna, żaby zielone, ropucha szara i zielona, żaba trawna i moczarowa. Jet to miejsce lęgowe czajki, kszyka i żurawia. Jest to jedno z najważniejszych nad Łachą żerowiska bociana białego a także żurawi, bocianów czarnych. Główne żerowisko jeleni w okolicy.

Chronimy tu także rzadkie mieczyki dachówkowate, gdy zaczynaliśmy kwitło tu 20-25 okazów. Dzięki reżimowi koszenia, usuwania podrostu tarniny i wypasowi w 2014 roku zakwitło już 450 okazów!!!

Prowadzimy tu wypas i koszenie. W ostoi Natura 2000.

Rzepa – obszar dawnych pastwisk nad samą Łachą. Prowadzimy tu koszenie. W ostoi Natura 2000

Romkowe Bagno – Szuwar pałki szerokolistnej i turzyc, służy ochronie legowisk błotniaka stawowego, kszyka i jest miejscem występowania bobrów. Na skraju występują kukułki szerokolistne. Obszar nieużytkowany.

Ruskie Łąki – rezerwat łąkowy i bagienny oraz muraw napiaskowych, służy ochronie godowisk rzekotek drzewnych i na murawach chroniony jest suseł moręgowany. Suseł został reintrodukowany w rezerwacie przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”. To jedno z czterech miejsc w Polsce gdzie można zobaczyć ten gatunek.

Prowadzimy tu wypas i koszenie. W ostoi Natura 2000

Szydło – chronimy tu niewielkie łąki zmiennowilgotne ze stoplamkami szerkolistnymi. W ostoi Natura 2000

Wierzbinka – rezerwat łąkowy, chronimy tu łąki zmiennowilgotne. Obszar „doprowadzony” do stanu dzikiej przyrody po odkrzaczaniu i odśmieceniu. W ostoi Natura 2000


OFERTA

ProduktZakresCena
Warsztaty z zakresu ochrony przyrody w Centrum PrzyrodniczymCzynna ochrona przyrody100/h netto za pierwszą godzinę, kolejna 80 zł
Zajęcia terenowe (wokół centrum), lub w wyznaczonym terenie (wtedy koszt dojazdu)Rozpoznawanie ssaków, ptaków i płazów100/h netto + koszty dojazdu
Prezentacje z zakresu ochrony przyrodyOchrona łąk, czynna ochrona przyrody120/h netto za pierwszą godzinę, kolejna 80zł
Prezentacje podróżniczeNp.: Antarktyda, Ameryka Pu0142n., Ameryka Południowa, Wyspy Owcze, Europa200 zł netto + koszty dojazdu do miejsca prezentacji
Noclegi w Centrum Przyrodniczym do warsztatówPokoje 1, 2, 3, 4 osobowe40 zł - zima
35 zł - lato

Prowadzimy też działalność wydawniczą. Wydajemy książki, kalendarze, widokówki, podstawki pod kubki i wiele innych rzeczy.


KONTAKT

Fundacja Przyrodnicza „pro Natura”

Trzcinica Wołowska 10

56-160 Wińsko

tel.: 668 12 61 04

e-mail: centrumprzyrodnicze@o2.pl

NIP: 9880293340

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide